Ön itt jár: Kezdőlap > Kamerarendszer által rögzített személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Kamerarendszer által rögzített személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Dynoteq Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2230 Gyömrő, Üllői út 19.cégjegyzékszám: 13-09-119626; „Társaság”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendeletének („Rendelet”) foglaltaknak való megfelelés érdekében tájékoztatja a kamerarendszer által rögzített személyes adatai kezeléséről.

1          Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatok tekintetében az adatkezelő Dynoteq Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2230 Gyömrő, Üllői út 19.cégjegyzékszám: 13-09-119626).

A Társaság adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2         Az adatkezelés célja és jogalapja

A Társaság a kamerarendszer által rögzített képmását az alábbi célokból kezeli:

·                    a Társaság által használt szellemi alkotás védelme,

·                    üzleti titok védelme,

·                    ingó vagyon védelme,

·                    balesetvédelem,

·                    jogosulatlan belépés felderítése és bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A Társaság jogos érdeke, hogy

·                    az általa használt szellemi alkotást védje,

·                    az üzleti titkát védje,

·                    az ingó vagyonát védje,

·                    a Táraság által használt munkagépek során előforduló munkabeleseteket megelőzze,

·                    a területére jogosulatlanul belépő személyekkel szemben jogi lépéseket tegyen és a jogi lépésekhez szükséges felvételeket bizonyítékként felhasználja,

·                    a területén történt jogellenes cselekmények körülményeit felderítse és a jogellenes cselekményekkel kapcsolatos felvételeket bizonyítékként felhasználja.

3         Személyes adatok megismerésére jogosult személyek és felvételek visszanézése

A Társaság a kamerák felvételeit nem nézi folyamatosan. A kamerák felvételeinek megtekintésére és visszanézésére a Társaság ügyvezetője. Informatikus és üzemvezető jogosult.

A felvételek az alábbi esetekben nézhetők vissza:

·                    a Társaság által használt szellemi alkotás bármilyen sérelmének, jogosulatlan használatának gyanúja,

·                    a Társaság üzleti titka kiszivárgásának, ellopásának gyanúja,

·                    a Társaság munkavállalóját ért baleset,

·                    a Társaság tulajdonát képező munkagép meghibásodása,

·                    a Társaság az ingó vagyonban bekövetkezett kár körülményeinek felderítése, illetve amennyiben felmerül, hogy a Társaság vagyona elleni bűncselekmény előkészülete folyik,

·                    a területére jogosulatlanul belépő személyekkel szemben jogi lépések előkészítése,

·                    a területén történt jogellenes cselekmények gyanúja, bekövetkezett jogellenes cselekmények körülményeinek felderítse;

·                    a Társaság területén bekövetkezett jogellenes cselekmények körülményeinek felderítse.

4        Személyes adatok címzettjei

A Társaság a kamerarendszerben rögzített képmását harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé.

5         Az adatkezelés időtartama

A Társaság a képfelvételt 4 (négy) hétig kezeli.

6        Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Társasághoz az andrea.bender@dynoteq.com e-mail címen fordulhat.

A Társaság az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A Társaság-nél az alábbi érintetti jogokat gyakorolhatja:

6.1.             Hozzáféréshez való jog

Ön tájékoztatást kérhet a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Társaság kezeli-e a személyes adatait.

A kérelem benyújtásakor a felvétel készítésének helyét, valamint a felvétel készítésének időintervallumát 30 perces pontossággal szíveskedjen megadni.

Amennyiben kérése kiterjed a másolat kiadására, akkor a Társaság a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy a kamerafelvételen szereplő további személyek nem lesznek felismerhetők a felvétel másolatán.

6.2.            Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Társaságtól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy a Társaság a kamerafelvételt módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy a Társaság a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadására vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tartalmaz.

6.3.            Törléshez való jog és tiltakozáshoz való jog

Ön kérheti a képfelvétel törlését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A Társaság a kamerafelvétel törlését nem végzi el, ha a kamerarendszer tekintetében elvégzett érdekmérlegelési teszt alátámasztja, hogy az érintett jogaival szemben a Társaságnak elsőbbséget élvező jogos érdeke fűződik és tájékoztatja Önt az érdekmérlegelési tesztben foglaltakról, illetve, ha a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Társaság törli a kamerafelvételt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és a Társaságnak nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre, illetve, ha a jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

6.4.            Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, a Társaságnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

7         Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy a Társaság megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során

·                    kapcsolatba léphet a Társasággal a következő e-mail címen andrea.bender@dynoteq.com; vagy

·                    panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu); valamint

·                    lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.