Ön itt jár: Kezdőlap > Kamerarendszer által rögzített személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Kamerarendszer által rögzített személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Dynoteq Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2230 Gyömrő, Üllői út 19.; cégjegyzékszám: 13-09-119626; „Dynoteq Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön képmását, mely adatkezelést Ön a Dynoteq Kft. területére történő belépéssel tudomásul vesz.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A kamerarendszer által rögzített képmás kezelésére a Dynoteq Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2230 Gyömrő, Üllői út 19.; cégjegyzékszám: 13-09-119626) jogosult.

A Dynoteq Kft.-nél az Ön személyes adatához a társaság által kijelölt személyek jogosult hozzáférni.

A Dynoteq Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely miatt szükséges lenne az adatvédelmi tisztviselő kinevezése.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Dynoteq Kft. a kamerarendszer által rögzített képmását a társaság vagyonának védelme céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a társaság jogos érdeke. A Dynoteq Kft. nagyértékű raktárkészlettel és berendezésekkel rendelkezik, amelynek védelmét – többek között – kamerarendszer üzemeltetésével biztosítja. Így a Dynoteq Kft. jogos érdekét a nagyértékű raktárkészlet és berendezések védelme alapozza meg.

 1. Személyes adatok címzettjei

A kamerarendszer által rögzített személyes adatait kizárólag a társaságnál a belső szabályzatban meghatározott beosztást betöltő személyek ismerhetik meg. A kamerarendszer használata során szerzett képmását a Dynoteq Kft. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Dynoteq Kft.-nél működő kamerarendszer a képmását a társaság területére történő belépéstől kezdődően annak elhagyása időpontjáig rögzíti, amennyiben bármely kamera látószögén belül tartózkodik.

A Dynoteq Kft. a kamerarendszer által rögzített személyes adatokat a felvétel rögzítésétől számított 4 hét elteltével automatikusan törli.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  • Hozzáféréshez való jog

Önnek tájékoztatást kérhet a Dynoteq Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Dynoteq Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Dynoteq Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; illetve (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

A Dynoteq Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy a kamerafelvételen szereplő további személyek nem lesznek felismerhetők a felvétel másolatán.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Dynoteq Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy a Dynoteq Kft. a kamerafelvétel módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy a Dynoteq Kft. a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadására vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tartalmaz.

 • Törléshez való jog

A Dynoteq Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

A Dynoteq Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Dynoteq Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Dynoteq Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a Dynoteq Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Dynoteq Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a Dynoteq Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Dynoteq Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Dynoteq Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Dynoteq Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Dynoteq Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Dynoteq Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Dynoteq Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon: bender@dynoteq.com, +36 29 998 610.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                          1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                              1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                       +36 (1) 391-1400
Fax:                                              +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                                ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.