Ön itt jár: Kezdőlap > Szakmai hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Szakmai hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Dynoteq Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2230 Gyömrő, Üllői út 19.; cégjegyzékszám: 13-09-119626; adószám: 14288306-2-13; „Dynoteq Kft.”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendeletének („Rendelet”) 13. cikkének való megfelelés érdekében az alábbiak szerint tájékoztatja a szakmai hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelésről.

1.       Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az e-mail címe kezelésére a Dynoteq Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2230 Gyömrő, Üllői út 19.; cégjegyzékszám: 13-09-119626; adószám: 14288306-2-13) jogosult.

A Dynoteq Kft.-nél az e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője, külső és belső értékesítési munkatársak, marketinges munkatárs.

A Dynoteq Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2.     Az adatkezelés célja és jogalapja

A Dynoteq Kft. az e-mail címét szakmai hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke. A Társaság jogos érdeke, hogy tájékoztatást nyújtson szakmai partnerei részére a legújabb szakmai trendekről, technikákról termékei biztonságos használatáról, műszaki paramétereiről és a termékekhez kötődő kereskedelmi feltételeiről.

Amennyiben Ön nem kíván további szakmai hírlevelet kapni a Dynoteq Kft.-től, akkor jogosult a szakmai hírlevél küldésére vonatkozó adatbázisból kérni e-mail címe törlését, az andrea.bender@dynoteq.com e-mail címre történő e-mail küldése útján.

3.     Személyes adatok címzettjei

Az e-mail címét a Dynoteq Kft. honlapjának szerverszolgáltatója a RamNode LLC (székhely: 2870 Peachtree Rd NW #915-5414, 30305 Atlanta, GA, USA), valamint a képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A szakmai hírlevél küldése céljából tárolt e-mail címét a Dynoteq Kft. további személy részére nem továbbítja.

4.     Az adatkezelés időtartama

A Dynoteq Kft. az Ön által megadott e-mail címet az adatbázisba történő felvétel időpontjától az Ön törlési kérelmének előterjesztéséig, illetve a szakmai hírlevél adatbázisból történő törlésig kezeli.

A Dynoteq Kft. az Ön által megadott személyes adatokat törlési kérelme előterjesztése esetén automatikusan törli.

5.     Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1             A Dynoteq Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Dynoteq Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2            A Dynoteq Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a szakmai hírlevél adatbázisban szereplő e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor kérheti, hogy a személyes adatait a Dynoteq Kft. a szakmai hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

6.     Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Dynoteq Kft. az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Dynoteq Kft. szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Dynoteq Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Dynoteq Kft.-hez az andrea.bender@dynoteq.com e-mail címen fordulhat.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

6.1            Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a Dynoteq Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Dynoteq Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Dynoteq Kft. a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy

(i)                    a Dynoteq Kft. milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,

(ii)                  a Dynoteq Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,

(iii)                milyen forrásból származnak a személyes adatai,

(iv)                a Dynoteq Kft. alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Dynoteq Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Dynoteq Kft. meg kell, hogy győződjön az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

6.2            Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Dynoteq Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Dynoteq Kft. a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

6.3            Törléshez való jog

A Dynoteq Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a Dynoteq Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Dynoteq Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelte vagy (iv) a Dynoteq Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

6.4            Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Dynoteq Kft. korlátozza, ha

(v)                  Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a Dynoteq Kft. arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),

(vi)                az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

(vii)               a Dynoteq Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli,

(viii)             Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Dynoteq Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Az adatkezelés korlátozása esetén a Dynoteq Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti.

6.5            Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Dynoteq Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

6.6            Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy a Dynoteq Kft. a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon (nem papíralapon) kezelt személyes adatait az Ön vagy Ön által megjelölt más Adatkezelő részére átadja.

7.      Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy a Dynoteq Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során

·                    kapcsolatba léphet a Dynoteq Kft.-vel a következő e-mail címen andrea.bender@dynoteq.com; vagy

·                    panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu); valamint

·                    lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Dynoteq Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.