Ön itt jár: Kezdőlap > Szakmai hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Szakmai hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Dynoteq Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2230 Gyömrő, Üllői út 19.; cégjegyzékszám: 13-09-119626; adószám: 14288306-2-13; „Dynoteq Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön e-mail címét.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az e-mail címe kezelésére a Dynoteq Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2230 Gyömrő, Üllői út 19.; cégjegyzékszám: 13-09-119626; adószám: 14288306-2-13) jogosult.

A Dynoteq Kft.-nél az e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője, külső és belső értékesítési munkatársak, marketinges munkatárs.

A Dynoteq Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Dynoteq Kft. az e-mail címét szakmai hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke. A Társaság jogos érdeke, hogy tájékoztatást nyújtson szakmai partnerei részére a legújabb szakmai trendekről, technikákról termékei biztonságos használatáról, műszaki paramétereiről és a termékekhez kötődő kereskedelmi feltételeiről.

Amennyiben Ön nem kíván további szakmai hírlevelet kapni a Dynoteq Kft.-től, akkor jogosult a szakmai hírlevél küldésére vonatkozó adatbázisból kérni e-mail címe törlését, az info@dynoteq.com e-mail címre történő e-mail küldése útján.

 1. Személyes adatok címzettjei

Az e-mail címét a Dynoteq Kft. honlapjának szerverszolgáltatója a RamNode LLC (székhely: 2870 Peachtree Rd NW #915-5414, 30305 Atlanta, GA, USA), valamint a képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A szakmai hírlevél küldése céljából tárolt e-mail címét a Dynoteq Kft. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Dynoteq Kft. az Ön által megadott e-mail címet az adatbázisba történő felvétel időpontjától az Ön törlési kérelmének előterjesztéséig, illetve a szakmai hírlevél adatbázisból történő törlésig kezeli.

A Dynoteq Kft. az Ön által megadott személyes adatokat törlési kérelme előterjesztése esetén automatikusan törli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A Dynoteq Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Dynoteq Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.
  • A Dynoteq Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a szakmai hírlevél adatbázisban szereplő e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor kérheti, hogy a személyes adatait a Dynoteq Kft. a szakmai hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.
 2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Dynoteq Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Dynoteq Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Dynoteq Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Dynoteq Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Dynoteq Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Dynoteq Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Dynoteq Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Dynoteq Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Dynoteq Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A Dynoteq Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Dynoteq Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Dynoteq Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a Dynoteq Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Dynoteq Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Dynoteq Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Dynoteq Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Dynoteq Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Dynoteq Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Dynoteq Kft. nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A Dynoteq Kft. tájékoztatja, hogy a személyes adatai kezelése nem automatizált módon történik, így Ön az adathordozhatósághoz való jogával a Dynoteq Kft.-nél nem élhet.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Dynoteq Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: bender@dynoteq.com.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                          1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                              1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                       +36 (1) 391-1400
Fax:                                              +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                                ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.