Ön itt jár: Kezdőlap > Üzenetküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Üzenetküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Dynoteq Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2230 Gyömrő, Üllői út 19.; cégjegyzékszám: 13-09-119626 „Dynoteq Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét, telefonszámát és e-mail címét, amelyeket Ön a www.dynoteq.com honlapon az üzenetküldés során adott meg.

 1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

Az üzenetküldés során megadott neve és e-mail címe kezelésére a Dynoteq Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2230 Gyömrő, Üllői út 19.; cégjegyzékszám: 13-09-119626) jogosult.

A Dynoteq Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Dynoteq Kft. az üzenetküldés során megadott nevét e-mail címét a válasz megküldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az üzenet elküldésével ad meg.

 1. Személyes adatok címzettjei

Az üzenetküldés során megadott nevét és e-mail címét a weboldal informatikai hátterét biztosító RamNode LLC (székhely: 2870 Peachtree Rd NW #915-5414, 30305 Atlanta GA, USA; cégjegyzékszám: 12053812) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

Az üzenetküldés céljából megadott e-mail címét a Dynoteq Kft. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Dynoteq Kft. az Ön által megadott személyes adatokat 6 hónapig kezeli, kivéve, ha az üzenetküldés reklamációt tartalmaz. Reklamációt tartalmazó üzenet esetén az Ön által megadott személyes adatokat a Dynoteq Kft. 5 évig kezeli.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön jogosult a Dynoteq Kft.-től a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:

 • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Dynoteq Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Dynoteq Kft. kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha a Dynoteq Kft. kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Dynoteq Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Dynoteq Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Dynoteq Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Dynoteq Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Dynoteq Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a Dynoteq Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Dynoteq Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Dynoteq Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Dynoteq Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (iii) a Dynoteq Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Dynoteq Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Amennyiben álláspontja szerint a Dynoteq Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: bender@dynoteq.com.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:               1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                            +36 (1) 391-1400
Fax:                                   +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                      ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.